Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1 In deze Voorwaarden hebben de hieronder opgenomen begrippen de daarbij vermelde betekenis. Indien aan woorden in de meervoudsvorm een gedefinieerde betekenis wordt toegekend, wordt daaronder mede de enkelvoudvorm begrepen en andersom.

Verwijzingen in deze Voorwaarden naar artikelen of bijlagen betreffen verwijzingen naar artikelen respectievelijk bijlage bij deze Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Aanbod: ieder aanbod van Beleef Buren tot het aangaan van een Overeenkomst
Diensten: alle door Beleef Buren te leveren diensten, van welke aard dan ook, waaronder het leveren van adviezen en het doen van creatieve uitingen
Klant: de natuurlijk persoon en/of rechtspersoon aan wie Beleef Buren een Aanbod doet en/of met wie Beleef Buren een Overeenkomst aangaat
Opdracht: de werkzaamheden die in onderling overleg tussen Beleef Buren en de Klant worden bepaald en die betrekking hebben op het leveren van Producten en/of Diensten
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Beleef Buren en de Klant met betrekking tot het leveren van Producten en/of Diensten door Beleef Buren
Partij: Beleef Buren of de Klant
Product: alle zaken en andere producten die Beleef Buren levert uit hoofde van een Overeenkomst
Beleef Buren: Beleef Buren, Markt 1, 4116 BE Buren, handelend onder de namen zoals geregistreerd zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met het nummer 73545392
Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Beleef Buren
Website: De website van Beleef Buren, bereikbaar via https://www.beleefburen.nl/

2. Toepasselijkheid van deze Voorwaarden
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Beleef Buren en op iedere Overeenkomst tussen Beleef Buren en de Klant.

2.2 Beleef Buren heeft deze Voorwaarden voorafgaand aan het doen van een Aanbod en/of het sluiten van een Overeenkomst aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk was, heeft Beleef Buren tijdig kenbaar gemaakt dat deze Voorwaarden bij Beleef Buren of langs elektronische weg via de Website zijn in te zien en op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, en dat de Voorwaarden op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden aan de Klant.

2.3 Indien deze Voorwaarden van toepassing zijn geweest op een Overeenkomst, zijn deze automatisch, zonder dat dit nog afzonderlijk tussen Beleef Buren en de Klant hoeft te worden overeengekomen, van toepassing op iedere nadien gesloten Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.4 Beleef Buren kan deze Voorwaarden wijzigen of aanvullen. De meest recente versie van deze Voorwaarden is beschikbaar via de Website. Door de Klant gehanteerde algemene bedingen worden door Beleef Buren uitdrukkelijk van de hand gewezen en blijven buiten toepassing, tenzij en nadat die andere bedingen schriftelijk door Beleef Buren van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst. Mocht Beleef Buren de toepasselijkheid van andere algemene bedingen hebben aanvaard voor een Overeenkomst, dan brengt dat in geen geval met zich dat die bedingen stilzwijgend ook op een andere Overeenkomst van toepassing zijn.

2.5 In geval van nietigheid of vernietiging door een Partij van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van deze Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

2.6 Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van deze Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in deze Voorwaarden.

 

3. Aanbod
3.1
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is een Aanbod van Beleef Buren vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het Aanbod in ieder geval vijf (5) werkdagen na de datum vermeld in het Aanbod.

3.2 Een door de Klant binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd Aanbod kan door Beleef Buren gedurende vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst door Beleef Buren van die acceptatie worden herroepen, zonder dat dit leidt tot een verplichting van Beleef Buren tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door de Klant geleden schade.

3.3 Als de Klant aan Beleef Buren met het oog op het uitbrengen van een Aanbod gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Beleef Buren uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar Aanbod hierop baseren. De Klant vrijwaart Beleef Buren van elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens de Klant verstrekte tekeningen en dergelijke.

3.4 Informatie, afbeeldingen en mededelingen die zijn verstrekt met betrekking tot een Aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven of gedaan door Beleef Buren. Beleef Buren garandeert echter niet dat het Aanbod en de Producten en/of Diensten volledig met de gegeven informatie, afbeeldingen en mededelingen in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de afwijking van dien aard is dat de Producten en/of Diensten niet (meer) beantwoorden aan hetgeen de Klant daarvan redelijkerwijs had mogen verwachten.

3.5 Een overeenkomst met Beleef Buren komt pas tot stand na een schriftelijke bevestiging van de kant van Beleef Buren.

3.6 Beleef buren is gerechtigd om overeenkomstige Producten en/of Diensten te verlenen aan andere partijen dan de Klant.


4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1
Met inachtneming van de overige bepalingen in deze Voorwaarden, komt een Overeenkomst alleen tot stand:
a) door acceptatie door de Klant van een Aanbod;
b) door schriftelijke bevestiging door Beleef Buren van een door de Klant (mondeling of schriftelijk) verstrekte Opdracht anders dan op basis van een Aanbod;
c) doordat Beleef Buren feitelijk uitvoering geeft aan een Opdracht van de Klant.

4.2 De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen Partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst, hoezeer deze ook afwijken van of in strijd zijn met de Overeenkomst.

4.3 Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst gelden alleen na schriftelijke aanvaarding hiervan door Beleef Buren. Wanneer door de Klant tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de Overeenkomst, brengt Beleef Buren de noodzakelijke aanpassingen aan in de Overeenkomst. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende Opdracht aan de Klant in rekening. Beleef Buren mag de extra kosten voor wijziging van de Overeenkomst bij de Klant in rekening brengen.

4.4 In afwijking van artikel 4.3, brengt Beleef Buren geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Beleef Buren kunnen worden toegerekend.

4.5 Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van Beleef Buren binden Beleef Buren alleen tegenover de Klant indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door Beleef Buren schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd aan de Klant.

 

5. Uitvoering Overeenkomst
5.1
Beleef Buren zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van de Klant naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Klant bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Beleef Buren de Klant op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst.

5.2 De Klant zal alle gegevens, zoals bijvoorbeeld informatie en documentatie, tijdig aan Beleef Buren verstrekken, waarvan Beleef Buren aangeeft dat deze gegevens noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien deze gegevens niet tijdig aan Beleef Buren zijn verstrekt, heeft Beleef Buren het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.

5.3 Beleef Buren heeft het recht om namens en voor rekening van de Klant werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover dit naar inzicht van Beleef buren noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Hiervoor behoeft Beleef Buren geen voorafgaande toestemming van de Klant.

5.4 Indien Beleef Buren op verzoek van de Klant een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting alleen een indicatieve strekking hebben, waaraan de Klant derhalve geen rechten kan ontlenen. Desgewenst kan Beleef Buren namens de Klant offertes aanvragen.

5.5 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Beleef Buren de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.6 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van het Product wordt overgegaan, dienen Partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen of proeven van het Product te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Beleef Buren dient de Klant de goedkeuring schriftelijk (dat betekent ook: per e-mail) te bevestigen.

5.7 Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de Klant voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de Overeenkomst en vallen onder de verantwoordelijkheid van de Klant zelf.

 

6. Prijzen
6.1
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, luiden prijzen in een Aanbod of Overeenkomst in EURO en zijn prijzen exclusief eventuele verpakkings-, transport- en afleveringskosten (in de breedste zin) en tevens exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen, van welke aard dan ook, tenzij Beleef Buren expliciet schriftelijk anders kenbaar heeft gemaakt. In geval van verzending worden de bijkomende kosten naar de Klant gecommuniceerd en maken alsdan onderdeel uit van de koopprijs.

6.2 Prijzen die niet in een alleen tot de Klant gericht Aanbod kenbaar zijn gemaakt, binden Beleef Buren niet. Anderen dan de Klant kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en tarieven die zijn vermeld in een Aanbod van Beleef Buren aan de Klant.

6.3 Geeft de Klant een Opdracht aan Beleef buren zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze, ongeacht eerdere Aanbiedingen of voorheen gehanteerde prijzen, door Beleef Buren uitgevoerd tegen de prijs die geldt ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst.

6.4 Beleef Buren is, al dan niet op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van de Klant, altijd gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang de Klant met de verlangde zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft vervalt de eventueel op Beleef Buren rustende leverings- en/of prestatieplicht.

  

7. Facturatie en betaling
7.1
Beleef Buren stuurt de Klant per overeengekomen betalingstermijn een factuur, per post of per e-mail, voor de kosten die samenhangen met de Overeenkomst.

7.2 Deelfacturatie is altijd mogelijk, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturatie kan echter nooit de kosten betreffen, zoals vermeld in dit hoofdstuk.

7.3 Reclames omtrent facturen dienen binnen acht (8) dagen na de dag van de verzending van de factuur schriftelijk te worden ingediend bij Beleef Buren. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een reclame niet opgeschort.

7.4 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.5 Betalingen die de Klant aan Beleef Buren heeft gedaan, strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Klant bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

7.6 Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Klant niet het recht betaling aan Beleef Buren op te schorten en/of te verrekenen met een betalingsverplichting van Beleef Buren jegens de Klant. Verrekening door de Klant van vorderingen op Beleef Buren is alleen mogelijk voor zover de vorderingen opeisbaar zijn en ofwel in rechte onherroepelijk zijn vastgesteld ofwel door Beleef Buren uitdrukkelijk zijn erkend.

7.7 Beleef Buren is gerechtigd vorderingen op de Klant te verrekenen met een schuld die Beleef Buren mocht hebben aan de Klant, dan wel aan met de Klant gelieerde entiteiten.

7.8 Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Klant terstond, dus zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW hoger is, in welk geval die rente van toepassing is), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Vervallen niet betaalde rente is na een jaar rentedragend.

7.9 De kosten van Beleef Buren in verband met een eventuele incasso bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 50,-. Deze kosten komen voor rekening van de Klant.

7.10 Bij niet tijdige betaling, waaronder ook moet worden verstaan het niet voldoen aan de vordering om vooraf volledige betaling te verlangen, zoals vermeld in artikel 7.11, is Beleef Buren bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten na schriftelijke aanmaning, of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Een en ander laat het recht van Beleef Buren op schadevergoeding onverlet.

7.11 Heeft Beleef Buren grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichtingen door de Klant, zoals wanneer er aan de kant van de Klant sprake is van bijvoorbeeld beslaglegging, stillegging of liquidatie, eerdere niet tijdige betaling en dergelijke, dan kan Beleef Buren volledige betaling vooraf verlangen en zal zij de uitvoering van de werkzaamheden kunnen opschorten totdat de Klant aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan zonder dat de Klant Beleef Buren aansprakelijk kan houden voor bijvoorbeeld kosten en gederfde inkomsten die mochten voortvloeien uit de opschorting van de werkzaamheden.

7.12 Alle vorderingen van Beleef Buren op de Klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
a) indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Beleef Buren omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks ter beoordeling van Beleef Buren;
b) indien Beleef Buren aan de Klant gevraagd heeft om zekerheid te stellen voor nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
c) in geval van liquidatie, faillissement of het aanvragen van surseance van betaling van de Klant of, in het geval de Klant natuurlijke persoon is, het op de Klant van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

7.13 In geval van faillissement, surseance van betaling of beslag aan de zijde van de Klant, wordt al hetgeen de Klant is verschuldigd aan Beleef Buren direct ten volle opeisbaar en kan Beleef Buren terstond verrekenen.

  

8. Levertijden
8.1
De levertijd die Beleef Buren opgeeft in het kader van een Overeenkomst is altijd een indicatie en geldt daarom nooit als fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Mocht Beleef Buren de overeengekomen levertijd overschrijden, dan geeft dat in geen geval recht op schadevergoeding.

8.2 De levertijd die Beleef Buren opgeeft gaat in wanneer over alle (technische) details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens en dergelijke in het bezit zijn van Beleef Buren en aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.

8.3 Bij vaststelling van de levertijd gaat Beleef Buren er vanuit dat zij de Opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden zoals die waren op het moment van het sluiten van de Overeenkomst.

8.4 Als er sprake is van andere omstandigheden dan die bij Beleef Buren bekend waren op het moment van het sluiten van de Overeenkomst, kan Beleef Buren de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de Overeenkomst onder de gewijzigde omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van Beleef Buren kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van Beleef buren dit toelaat.

8.5 Als er sprake is van opschorting van haar verplichtingen door Beleef Buren wegens een tekortkoming van de Klant, dan wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. De laatste zin van artikel 8.4 geldt in dat geval ook.

8.6 Beleef Buren is na overschrijding van een (schriftelijk) overeengekomen leveringstermijn alleen dan in verzuim indien zij van de Klant een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin Beleef Buren een termijn van minimaal een (1) maand wordt gegeven om te leveren en vervolgens nakoming daarvan ook binnen deze termijn uitblijft.

8.7 Bij overschrijding van de termijn zoals genoemd in artikel 8.6 zal de Klant het recht hebben op ontbinding van de Overeenkomst, mits de tekortkoming zodanig ernstig is dat deze de ontbinding ook daadwerkelijk rechtvaardigt. De Klant heeft ingeval van ontbinding geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van Beleef Buren en/of haar leidinggevende ondergeschikten.

8.8 De Klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden beïnvloed als Partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en de daaruit voortkomende werkzaamheden.

  

9. Klachten en reclamatie
9.1
De Klant is verplicht de door Beleef buren verrichte prestaties onmiddellijk na levering op gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient de Klant binnen een termijn van acht (8) dagen na de datum van levering schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan Beleef Buren mededeling te doen, bij gebreke waarvan het geleverde geacht wordt te zijn aanvaard.

9.2 Andere gebreken aan verrichte prestaties moeten binnen acht (8) dagen na ontdekking of nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, schriftelijk en gemotiveerd aan Beleef Buren worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde geacht wordt te zijn aanvaard.

9.3 Klachten van welke aard dan ook ten aanzien van de uitvoering door Beleef Buren van een Overeenkomst, schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op en kunnen alleen schriftelijk aan Beleef Buren kenbaar worden gemaakt.

9.4 Op Beleef Buren rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende reclame indien de Klant niet aan al zijn verplichtingen jegens Beleef Buren (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

9.5 Een reclame betreffende een door Beleef Buren geleverde prestatie kan geen invloed hebben op eerder geleverde of nog te leveren prestaties, ook niet indien deze prestaties zijn of zullen worden verricht ter uitvoering van dezelfde Overeenkomst.


10. Eigendomsvoorbehoud
10.1
Alle geleverde zaken blijven eigendom van Beleef Buren tot aan het moment waarop de Klant aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst, waaronder begrepen vorderingen ter aanzien van boete, rente en kosten. Tot dat tijdstip is de Klant gehouden de zaken die Beleef Buren heeft geleverd gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Beleef Buren te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.

10.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Klant deze zaken buiten haar normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. Nadat Beleef Buren haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde zaken terughalen. De Klant staat Beleef Buren toe de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden.

  

11. Intellectuele eigendomsrechten
11.1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komen alle rechten van intellectuele eigendom die voortvloeien uit een Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het modellenrecht en het auteursrecht, toe aan Beleef Buren. Voor zover een dergelijk recht alleen verkregen kan worden door een depot of registratie, is alleen Beleef Buren daartoe bevoegd. Indien en voor zover overdracht van (onderdelen van) rechten door de Klant noodzakelijk is, verbindt de Klant zich onvoorwaardelijk om daartoe alle benodigde medewerking te verlenen.

11.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst dat Beleef Buren onderzoek verricht naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, rechten op tekeningen en modellen, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Klant.

11.3 Beleef Buren is altijd gerechtigd om haar naam op of bij het Product te (laten) vermelden of verwijderen, mits dit Producten betreft in de categorieën drukwerk, periodieke uitgaven en/of internetsites. Zonder voorafgaande toestemming is het de Klant niet toegestaan het Product zonder vermelding van de naam van Beleef Buren in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

11.4 De Producten die Beleef Buren heeft geleverd mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Beleef Buren voor andere dan door haar overeengekomen en uitgekozen media en in opdracht van Beleef Buren gebruikt worden.

  

12. Gebruik en licentie
12.1
Wanneer de Klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot, zijn betalingsverplichting uit hoofde van de Overeenkomst met Beleef Buren, verkrijgt de Klant voor een nader bij Overeenkomst te bepalen aantal gebruikers een niet-overdraagbare, niet exclusieve licentie tot het gebruik van het Product voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de Overeenkomst overeengekomen bestemming.

12.2 Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, zoals vermeld in artikel 12.1, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Product, waarvoor op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen voor het sluiten van de Overeenkomst aan Beleef Buren schriftelijk bekend te zijn gemaakt.

12.3 De Klant is zonder de schriftelijke toestemming van Beleef Buren niet gerechtigd een Product te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan bepaald in de Overeenkomst. Voor elk gebruik van een Product, waarvoor geen toestemming is verleend, komt Beleef Buren een direct opeisbare vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 1.000,- (duizend Euro).

12.4 Het is de Klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Beleef Buren veranderingen in het voorlopige of definitieve Product aan te brengen.

12.5 Beleef Buren heeft de vrijheid om de naam van de Klant en het voor de Klant ontwikkelde Product te gebruiken voor haar eigen publiciteit, promotie of anderszins.

  

13. Duur van de Overeenkomst
13.1
Een Overeenkomst waarin gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd meerdere prestaties worden verricht, waaronder begrepen bij herhaling Producten en/of Diensten leveren door Beleef Buren aan de Klant, wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij in de betreffende Overeenkomst anders is bepaald.

13.2 Indien een Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd is opzegging alleen mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Overeenkomsten aangegaan voor bepaalde tijd worden na afloop van die termijn automatisch verlengd voor de periode van één (1) jaar, tenzij een Partij de Overeenkomst tenminste drie (3) maanden voor afloop van de Overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd.

13.3 Bij opzegging door de Klant is Beleef Buren gerechtigd gemaakte kosten tot het moment dat de Overeenkomst afloopt in rekening te brengen.

  

14. Ontbinding
14.1
Beleef Buren heeft het recht de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat op Beleef Buren jegens de Klant een verplichting tot schadevergoeding rust, indien de Klant een van de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en Beleef Buren de Klant ten aanzien daarvan in gebreke heeft gesteld en een termijn heeft gegeven van (minimaal) vijf (5) dagen, binnen welke termijn de Klant niet alsnog heeft voldaan aan haar verplichtingen.

14.2 Voor het overige is Beleef Buren, zonder dat daarvoor voorafgaande ingebrekestelling vereist is en zonder op Beleef Buren in dat kader jegens de Klant een verplichting tot schadevergoeding rust, gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien:
a) de Klant in surseance verkeert of een daartoe strekkend verzoek heeft gedaan;
b) de Klant in staat van faillissement is verklaard, of een aanvraag tot faillissement tegen of door de Klant wordt ingediend;
c) op de Klant – indien het een natuurlijke persoon betreft – de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
d) door een derde (conservatoir of executoriaal) beslag wordt gelegd ten laste van de Klant;
e) de Klant een rechtspersoon is en de rechtspersoon wordt ontbonden, dan wel, indien de Klant een natuurlijk persoon is, de Klant overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen;
f) zich overige omstandigheden voordoen welke de verhaalsmogelijkheden van Beleef Buren in gevaar brengen, zulks geheel ter beoordeling van Beleef Buren.

14.3 In het geval de Overeenkomst wordt ontbonden op een of meer van de gronden als hierboven vermeld, heeft Beleef Buren recht op vergoeding door de Klant van de door haar geleden vermogensschade.


15. Annuleringen en tijdsoverschrijdingen
15.1 Bij annulering van een bestelling uit de webshop is de klant 2,00 euro, zegge twee euro, annuleringskosten per bestelde activiteit of kaart verschuldigd. Dit bedrag wordt ingehouden van de terug te boeken betaling.

Na totstandkoming en bevestiging (schriftelijk, per e-mail of mondeling) van een geoffreerde overeenkomst beider partijen is de opdrachtgever bij annulering de volgende percentages van het factuurbedrag verschuldigd.
meer dan 4 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 10%
3-4 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 15%
1-3 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 35%
4-7 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 50%
2-3 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 75%
binnen 48 uur voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 100%

15.2 Bij wederverkoop, waaronder tevens wordt verstaan het maken van reserveringen in restaurants, theaters of andere horeca etablissementen, hanteren wij de voorwaarden van de betreffende leverancier. Deze kunnen afwijken van de hierboven genoemde voorwaarden en zijn bij ons op te vragen, ofwel bij de betreffende locaties. De door de opdrachtgever gewenste annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Deze is alleen geldig als van ons een ontvangstbevestiging of bewijs van lezing is verkregen.

15.3 Een vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan uiterlijk tot 48 uur voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever kosteloos schriftelijk worden doorgegeven. Bij een vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10%, ofwel een vermindering binnen 48 voor aanvang, gelden de annuleringsbepalingen zoals deze in Artikel 15.1 worden aangegeven.  


16. Aansprakelijkheid
16.1
Indien Beleef Buren aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

16.2 Beleef Buren is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste, onduidelijke en/of onvolledige materialen, gegevens of inlichtingen. Beleef Buren is ook niet aansprakelijk voor fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het geleverde Product door anderen dan Beleef Buren.

16.3 Beleef Buren is tegenover de Klant alleen aansprakelijk voor schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Beleef Buren.

16.4 Beleef Buren is in geen geval aansprakelijk voor:
a) indirecte schade, zoals bijvoorbeeld bedrijfs-, gevolg- of vertragingsschade van de Klant, waaronder bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke, die door welke oorzaak dan ook zijn ontstaan;
b) schade ontstaan door handelen of nalaten van de Klant of derden in strijd met instructies die Beleef Buren heeft verstrekt of in strijd met de Overeenkomst en deze Voorwaarden;
c) schade die is ontstaan nadat de Klant het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, of aan derden heeft geleverd;
d) schade ontstaan door handelen en/of nalaten van derden, waaronder door Beleef Buren ingeschakelde hulppersonen; schade ontstaan door te late levering.

16.5 Beleef Buren is niet aansprakelijk voor schade van derden die voortvloeit uit de Overeenkomst. De Klant zal Beleef Buren vrijwaren ten aanzien van eventuele aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade, tenzij die schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Beleef Buren.

16.6 Mocht Beleef Buren aansprakelijk zijn voor schade van de Klant, dan is de aansprakelijkheid altijd beperkt tot het bedrag dat onder een eventuele aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar van Beleef Buren wordt erkend en uitbetaald, vermeerderd met het (eventuele) eigen risico van Beleef Buren onder die verzekering. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.

16.7 Indien Beleef Buren niet beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering, zoals vermeld in artikel 15.6, of onder een aansprakelijkheidsverzekering, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Beleef Buren altijd beperkt tot 50% van het betreffende factuurbedrag exclusief omzetbelasting ten aanzien van de geleverde Producten en/of Diensten waarop de aansprakelijkheid van Beleef Buren betrekking heeft.

16.8 De voorgaande artikelen van dit hoofdstuk gelden ook ten gunste van het personeel en de vrijwilligers van Beleef Buren en de hulppersonen/derden die door Beleef Buren bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken zijn.

  

17. Force majeur
17.1
Partijen erkennen dat overmacht – dat wil zeggen omstandigheden buiten de wil of invloed van Partijen – van invloed zouden kunnen zijn op de Opdracht aan Beleef Buren en dat deze omstandigheden zich zowel van de kant van Beleef Buren als van de kant van de Klant kunnen voordoen. De Partij, die door overmacht wordt getroffen, dient de andere Partij daarvan onmiddellijk per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot in kennis te stellen.

17.2 Geen Partij is gehouden tot het nakomen van een verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van derden die Beleef Buren heeft ingeschakeld.

 

18. Privacy
18.1
Op de verwerking van persoonsgegevens door Beleef Buren is een privacyreglement van toepassing. Deze kunt u downloaden op de website https://www.beleefburen.nl/privacybeleid/.

 

19. Overige bepalingen
19.1
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

19.2 Alle geschillen voortkomende of samenhangende met de Overeenkomst zullen aan de daartoe bevoegde rechter bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, worden voorgelegd. 

E-mailen
Instagram